عمومی - تامین کنندگان

تامین کنندگان، در واقع کلیه شرکتها ، کارخانجات ، کارگاه ها ی تولیدی، اصناف مرتبط و مشاغل انفرادی ، که شرایط مد نظر کارگروه را دارند، مورد هدف میباشند که بایستی در تیراژ معقول امکان تامین، حمل ، نصب و راه اندازی و سرویس های لازم کالاهای مورد نیاز را دارا می باشند.
این مجموعه ها با توجه به برنامه های اجرائی ارائه شده در هر استان تعیین میگردد.